REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW GRAF:

NAJEMCA SAMOCHODU MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • Mieć ukończone 25 lat;
 • Posiadać Prawo Jazdy co najmniej przez 2 lata;
 • Wpłacić kaucję zwrotną – w zależności od rodzaju pojazdu od 500 zł do 1000 zł;
 • Uiścić należność za okres wynajmu z góry;
 • Zapoznać się z ogólnymi warunkami najmu i podpisać Umowę Wypożyczenia Samochodu

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU:  

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty lub paszport);
 • Ważne Prawo Jazdy

 

OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania samochodu w czystości.

 2. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego

 3. Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu najmu w czasie trwania umowy, w szczególności koszty zatankowanego paliwa, zużytych płynów eksploatacyjnych, mycia, sprzątania oraz parkingów i garażowania.

 4. Najemca jest zobowiązany do stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu

 5. Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych). Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w przedmiocie najmu jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży przedmiotu najmu, w związku z czym Najemca pokrywa wtedy szkody do wysokości wartości rynkowej pojazdu na dzień kradzieży bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu szkodzie.

 6. Strony ustalają, że w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia w tym spowodowanego warunkami atmosferycznymi (gradobicie, zalanie, wiatr), kradzieży pojazdu ( poza przypadkiem opisanym w pkt 5 ) oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 3000 zł brutto lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest niższa.

 7. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z niniejszą umową sposobu użytkowania samochodu, Najemca pokrywa 100% kosztów naprawy (np. umyślne uszkodzenie pojazdu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, ucieczka z miejsca wypadku itp.)

 8. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i wszelkie czyny karalne popełnione przez siebie i kierowców którym oddaje przedmiot wynajmu w czasie korzystania z pojazdu. W przypadku, gdy do pokrycia ewentualnych kar, opłat, grzywien itp. dojdzie ze środków Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest, na pisemne wezwanie Wynajmującego, do zwrotu Wynajmującemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów z tym związanych

 9. Najemca nie ma prawa wykonywać żadnych napraw, zmian w pojeździe ani holowania samochodu bez zgody Wynajmującego.

 10. Pojazd jest wynajmowany do poruszania się na terytorium Polski. W przypadku zamiaru wyjazdu Najemcy poza terytorium Polski wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego.

 11. Najemca nie może oddać przedmiot wynajmu w podnajem lub do bezpłatnego używania.

POJAZD ZASTĘPCZY

 1. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego w szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.

ZWROT POJAZDU

 1. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazdu w dniu określonym w umowie w godzinach pracy punktu wynajmu Wynajmującego (Poniedziałek-Piątek: 9:00-17:00, Sobota: 9:00-13:00, w Niedziele i święta: nieczynne). W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, najemca obowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umową w wysokości podwójnej stawki dziennej brutto za rozpoczęty dzień opóźnienia.

 2. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę.

 3. Przedmiot najmu musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków, czysty na zewnątrz i wewnątrz oraz opróżniony z rzeczy osobistych. W przeciwnym wypadku Wynajmujący na prawo naliczyć następujące opłaty:

  • – 400-1000 zł plus VAT -zgubienie kluczyka/karty do pojazdu

  • – 150 zł plus VAT -zgubienie dokumentów jeżeli zostały wydane w przypadku wyjazdu zagranicznego,

  • – 1000 zł plus VAT -palenie tytoniu w pojeździe,

  • – 30-50 zł plus VAT – samochód brudny z zewnątrz (koszt zależny od klasy pojazdu),

  • – 50-100 zł plus VAT- samochód brudny wewnątrz (koszt zależny od klasy pojazdu),

  • – 150 zł plus VAT- zabrudzenie tapicerki,

  • – 50 zł plus VAT – zwrot samochodu poza godzinami pracy wypożyczalni: poniedziałek- sobota.

  • – 100 zł plus VAT – zwrot samochodu poza godzinami pracy wypożyczalni: niedziela

  • – 4000 zł plus VAT – wyjazd samochodem poza granice kraju bez wcześniejszego zgłoszenia tego zamiaru.

  • – Pojazd niedotankowany – koszt paliwa wg dystrybutora + 25 zł brutto.

  Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich wynikających z niniejszej Umowy nieuregulowanych należności z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę.

 4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.

 5. W przypadku zwrotu samochodu pojazdu przed końcem umowy Wynajmujący nie zwraca nadpłaconej kwoty na wynajem samochodu.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu oraz innego naruszenia warunków niniejszej umowy, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami za opóźnienie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.

UBEZPIECZENIE

 1. Nie wszystkie wynajmowane pojazdy przez Wynajmującego posiadają ubezpieczenie AC oraz tzw. Zieloną Kartę. Przed podpisaniem umowy, najemca zostaje poinformowany czy wynajmowany przez niego pojazd jest objęty ww. ubezpieczeniami.

 2. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.